شـــکر...

خدایا،

به داده و نداده و گرفته ات شکر، که داده ات نعمت، نداده ات حکمت، و گرفته ات امتحان است.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13278032))</script>)

تـلنـگــر

 

===================

===================

===================


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13166574))</script>)