گوشـۀ قلـب خــدا

آدم های مهربان در مقابل خوبی های یک طرفه شان هرگز احساس حماقت نمی کنند، چون خوب بودن برای آنها عادت شده...

آدمهای مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند، آنها دنیا را کوچکتر از آن می بینند که بدی کنند...

آدم های مهربان خود انتخاب کرده اند که نبینند، نشنوند و به روی خود نیاورند، نه اینکه نفهمند...

هزاران فریاد پشت سکوت آدم های مهربان است، سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید...

هرگز به آدم های مهربان زخم نزنید، چون گوشۀ قلب خدا زخمی می شود.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(15516053))</script>)