عکس خــــــدا

حکایت ما و خدا، حکایت عجیبی است. مثل قصۀ استاد نقره کار...

می گویند وقتی استاد نقره کار نقره را صیقل میدهد، آن را داخل آتش نگه میدارد، اما چشم از نقره برنمیدارد. تازمانی نقره را در آتش نگه میدارد که عکس خود را در نقرۀ صیقل یافته ببیند!

درست مثل خدا...

وقتی میخواهد صیقل پیدا کنیم، ما را در آتش سختیهای خودمان وارد می کند، اما چشم از ما برنمیدارد، تا جاییکه عکس خودش را در ما بیند....


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(14868457))</script>)