تـــوکـل

توکل یعنی اجازه دادن به خداوند
که خودش تصمیم بگیرد!
تو فقط بخواه و آرزو کن
اما پیشاپیش شاد باش!
و ایمان داشته باش که رویاهایت
هم چون بارانی در حال فرو ریختنند!
پیشاپیش شاد باش و شکرگزار
چرا که خداوند نه به قدر رویاها
بلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست که می بخشد!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* البته تـــــلاش فراموش نشه. بخواه، آرزو کن و برایش تلاش کن، بعد توکل کنچشمک


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(14514548))</script>)