ســـــال نـــــــــــــو مبـــــارک

 

سال و فال و حال و مال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش

اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام

"حافظ شیرازی"


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(14215647))</script>)