چیزیکه نباید میشد، شد:(

به نابودی کشوندیم، تا بدونم

همه بود و نبود من، تو بودی

بدونم هر چی باشم، بی تو هیچم

بدونم فرصت بودن، تو بودی

 

همه دنیا بخواد و تو بگی، نه

نخواد و تو بگی آره، تمومه

همین که اول و آخر، تو هستی

به محتاج تو، محتاجی حرومه


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(14173690))</script>)