خدایـــا...

خدایا...

کمکم کن دیرتر برنجم،

زودتر ببخشم،

کمتر قضاوت کنم،

و بیشتر فرصت دهم.(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13861248))</script>)