بشنـــــو ایـن نکتـــــــه...

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی

خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

آخر الامر گل کوزه گران خواهی شد

حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13832955))</script>)