یـادت بـاشــد...

یادت باشد که...

اگر دنیایت کوچک باشد:

همه چیز را بزرگ میبینی،

غمها هر کدام برایت دیواری می شوند که جلو تو و خوشبختی ات را سد می کنند،

غصه ها همانند دیوها در افسانه ها می شوند و تو را به وحشت می اندازند.

اما ...

اگر دنیایت بزرگ باشد و با نگاهی زیبا به دنیا بنگری:

تمام غم ها و غصه ها برایت کوچک می شوند،

آنقدر کوچک و حقیر که با تبسم به آنها می نگری

و

تو همیشه پیروز میدانی .....


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13776840))</script>)