اعـتــراف

خدایا....

میخواهم اعتراف کنم!

خسته ام....

من امانت دار خوبی نیستم...

"مرا" از من بگیر...

مال خودت..

من نمیتوانم نگهش دارم...


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13756253))</script>)