شـده حـکایت مـن ....

بعضی از آدما تو زندگی، مثل چسب زخم میمونن. همیشه برای آرام کردن و تسکین بقیه حضور دارن و دریغ نمیکنن، ولی وقتی خودشون نیاز به دلداری و تسکین دارن، هیچ کسی پیدا نمیشه...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* خودم میدونم که چسب زخم هیچ وقت زخم نمیشه و نیاز به  تسکین نداره، این فقط یه تشبیه بود.از خود راضیعینکنیشخند

* بعضی از افراد هم فکر می کنن بقیه چسب زخمن و هیچ وقت آسیبی نمیبینن.ناراحت


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13608196))</script>)