بدانـد و ندانـد ....

آن کس که بداند و بداند که بداند

اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

 

آن کس که بداند و نداند که بداند

آگاه نمایید که بس خفته نماند

 

آن کس که نداند و بداند که نداند

لنگان خرک خویش به منزل برساند

 

آن کس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13424597))</script>)