طـــرز تفکـــــر

مردمی که فکرشان آزاد نیست هیچگاه آزاد نخواهند شد بلکه به وسعت تفکرشان قفسی دیگر را تجربه خواهند کرد…!
(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13251068))</script>)