فرصـت شـمار صحبت

آشتی کنید قبل از اینکه خورشید غروب کند. چه میدانید چند خورشید دیگر خواهید دید؟

 

یا به قول حافظ:

فرصت شمار صحبت، کز این دو راهه منزل

چون بگذریم دیگر، نتوان به هم رسیدن


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13188590))</script>)