هر چـه بـه جـای خــود

خداوند متعال فرمود:
من 6 چیز را در 6 جا قرار دادم ولی مردم آن را در 6 جای دیگر جستجو می کنند:
1- من علم را در گرسنگی قرار دادم، مردم آن را در سیری می جویند.
2- من عزت را در نماز شب قرار دادم، مردم آن را در دستگاه سلاطین می جویند.
3- من ثروت را در قناعت قرار دادم، مردم آن را در کثرت مال دنبال می کنند.
4- من استجابت دعا را درلقمه حلال قرار دادم، ولی مردم آن را در قیل و قال می جویند.
5- من بلند مرتبگی را در تواضع قرار دادم، ولی مردم در تکبر دنیا طلب می کنند.
6- من راحتی را در بهشت قرار دادم، مردم آن را در دنیا طلب می کنند.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13139641))</script>)