رو بــــه راه

کاش تو زندگی همه مون رو به راه باشیم.....

رو به راهی که منتهی میشه به خدا

---------------------------------------------------------

راه های رسیدن به خدا هم که زیادهنیشخند


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13122783))</script>)