امیـــــد

زمانی که خاطره هایت از امیدهایت قویتر شدند، پیر شدنت شروع می شود.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13075678))</script>)