ایـمــان

خدایا رحمتی کن تا ایمان، نام و نان برایم نیاورد. قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم، تا از آنها باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار می کنند، نه از آنها که پول دین می گیرند و برای دنیا کار می کنند.

(دکتر علی شریعتی)


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13029629))</script>)