فقــط همیــن ...

خدایا،

     یاری ام کن

          تا اگر چیزی شکستم،

                                 دل نباشد


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(11392934))</script>)