بدانـد و ندانـد ....

آن کس که بداند و بداند که بداند

اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

 

آن کس که بداند و نداند که بداند

آگاه نمایید که بس خفته نماند

 

آن کس که نداند و بداند که نداند

لنگان خرک خویش به منزل برساند

 

آن کس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13424597))</script>)

دسـته بنـدی جانـداران


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13367554))</script>)

سـه پرسـش سـقراط

هر زمان شایعه ای رو شنیدید و یا خواستید شایعه ای را تکرار کنید، این فلسفه را در ذهن خود داشته باشید:

در یونان باستان سقراط به دلیل خرد و درایت فراوانش مورد ستایش بود. روزی فیلسوف بزرگی که از آشنایان سقراط بود، با هیجان نزد او آمد و گفت:سقراط میدانی راجع به یکی از شاگردانت چه شنیده ام؟

سقراط پاسخ داد: لحظه ای صبر کن. قبل از اینکه به من چیزی بگویی از تو میخواهم آزمون کوچکی را که نامش سه پرسش است پاسخ دهی.

مرد پرسید: سه پرسش؟

سقراط گفت: بله درست است. قبل از اینکه راجع به شاگردم با من صحبت کنی، لحظه ای آنچه را که قصد گفتنش را داری امتحان کنیم. اولین پرسش حقیقت است. کاملا مطمئنی که آنچه را که میخواهی به من بگویی حقیقت دارد؟

مرد جواب داد: نه، فقط در موردش شنیده ام.

سقراط گفت: بسیار خوب، پس واقعا نمیدانی که خبر درست است یا نادرست. حالا بیا پرسش دوم را بگویم، پرسش خوبی. آنچه را که در مورد شاگردم میخواهی به من بگویی خبرخوبی است؟

مرد پاسخ داد: نه، بر عکس… .

سقراط ادامه داد: پس میخواهی خبری بد در مورد شاگردم که حتی درمورد آن مطمئن هم نیستی بگویی؟

مرد کمی دستپاچه شد و شانه بالا انداخت.

سقراط ادامه داد: و اما پرسش سوم سودمند بودن است. آنچه را که میخواهی در مورد شاگردم به من بگویی برایم سودمند است؟

مرد پاسخ داد: نه، واقعا… .

سقراط نتیجه گیری کرد: اگر میخواهی به من چیزی را بگویی که نه حقیقت دارد و نه خوب است و نه حتی سودمند است پس چرا اصلا آن را به من میگویی؟


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13345954))</script>)

تسـت هـوش

از طریق لینک زیر میتونید IQ خودتون رو بسنجید:

http://www.quickiqtest.net

--------------------------------------------------------------------------------

* این تست حدودا 15 نا 20 دقیقه وقت لازم داره. گفتم همین الان بگم که اگه وقت ندارید سراغش نریدنیشخند و بذارید برا ایام بیکاریلبخند

* من که جزء نوابغ به حساب میاماز خود راضیمژهزبان


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13315110))</script>)