شـــکر...

خدایا،

به داده و نداده و گرفته ات شکر، که داده ات نعمت، نداده ات حکمت، و گرفته ات امتحان است.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13278032))</script>)

طـــرز تفکـــــر

مردمی که فکرشان آزاد نیست هیچگاه آزاد نخواهند شد بلکه به وسعت تفکرشان قفسی دیگر را تجربه خواهند کرد…!
(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13251068))</script>)

زنــــدگی....

وقتی باختم، “مسیر” را یافتم؛

در بزرگراه زندگی همواره راهت، “راحت” نخواهد بود.

هر چاله ای، “چاره ای” به تو می آموزد.

دوباره فکر کن، فرصت ها “دو بار” تکرار نمی شوند.

پس به خاطر داشته باش برای جلوگیری از پس رفت،“باید رفت”!!


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13226223))</script>)

فرصـت شـمار صحبت

آشتی کنید قبل از اینکه خورشید غروب کند. چه میدانید چند خورشید دیگر خواهید دید؟

 

یا به قول حافظ:

فرصت شمار صحبت، کز این دو راهه منزل

چون بگذریم دیگر، نتوان به هم رسیدن


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13188590))</script>)

تـلنـگــر

 

===================

===================

===================


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13166574))</script>)

هر چـه بـه جـای خــود

خداوند متعال فرمود:
من 6 چیز را در 6 جا قرار دادم ولی مردم آن را در 6 جای دیگر جستجو می کنند:
1- من علم را در گرسنگی قرار دادم، مردم آن را در سیری می جویند.
2- من عزت را در نماز شب قرار دادم، مردم آن را در دستگاه سلاطین می جویند.
3- من ثروت را در قناعت قرار دادم، مردم آن را در کثرت مال دنبال می کنند.
4- من استجابت دعا را درلقمه حلال قرار دادم، ولی مردم آن را در قیل و قال می جویند.
5- من بلند مرتبگی را در تواضع قرار دادم، ولی مردم در تکبر دنیا طلب می کنند.
6- من راحتی را در بهشت قرار دادم، مردم آن را در دنیا طلب می کنند.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13139641))</script>)

رو بــــه راه

کاش تو زندگی همه مون رو به راه باشیم.....

رو به راهی که منتهی میشه به خدا

---------------------------------------------------------

راه های رسیدن به خدا هم که زیادهنیشخند


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13122783))</script>)