امیـــــد

زمانی که خاطره هایت از امیدهایت قویتر شدند، پیر شدنت شروع می شود.


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13075678))</script>)

ایـمــان

خدایا رحمتی کن تا ایمان، نام و نان برایم نیاورد. قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم، تا از آنها باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار می کنند، نه از آنها که پول دین می گیرند و برای دنیا کار می کنند.

(دکتر علی شریعتی)


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(13029629))</script>)

تعجـب خداونـــد از بنـدگانش

 خداوند می فرماید: از پنج کار بندگانم در عجب هستم...

  1. دوران جوانی را در آرزوی بزرگ شدن به سر می برید و دوران بزرگسالی را در حسرت بازگشت به کودکی میگذرانید!
  2. سلامتی خود را فدای مال اندوزی می کنید، پس از آن تمام دارایی خود را صرف بازیابی سلامتی می کنید!
  3. به قدری نگران آینده هستید که حال را فراموش کرده، در حالی که نه حال را دارید و نه آینده را!
  4. طوری زندگی می کنید که گوئی هرگز نخواهید مرد، در حالی که پس از مرگ گورهای شما گرد و غبار در بر می گیرد که گوئی هر گز نبوده اید!
  5. قلب دیگران را در لحظه ای با گفتارتان مجروح می کنید و برای التیام بخشیدن آن سال ها وقت صرف می کنید!


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(12986074))</script>)