ســـــال نـــــــــــــو مبـــــارک

 

سال و فال و حال و مال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش

اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام

"حافظ شیرازی"


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(14215647))</script>)

یـا رب ...


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(14206771))</script>)

چیزیکه نباید میشد، شد:(

به نابودی کشوندیم، تا بدونم

همه بود و نبود من، تو بودی

بدونم هر چی باشم، بی تو هیچم

بدونم فرصت بودن، تو بودی

 

همه دنیا بخواد و تو بگی، نه

نخواد و تو بگی آره، تمومه

همین که اول و آخر، تو هستی

به محتاج تو، محتاجی حرومه


(<script language='javascript' type='text/javascript'>document.write(get_cc(14173690))</script>)